About us

About us


 

Tư vấn

CityHouse tư vấn và thiết kế mẫu căn hộ dịch vụ.

Services

Services

CityHouse Apartment

Quản lý và chịu trách nhiệm cuối cùng về tài sản và con người.

    city-housse

 

Slogan

Love is Made

Trang web của hệ thống CityHouse chính thức được đăng ký. Các địa điểm không được đề cập ở đây, không được xem là trực thuộc hế thống của chúng tôi.

 
 
Number Type Building Address District Units Rate($) Facilities
1 Economic
Basic (EB)
Minh Khai Nguyen Thi Minh Khai 1 9 450 No elevator, Facilities
2 184 Tran Hung Dao Tran Hung Dao 1 7 500
3 De Tham De Tham 1 6 500
4 Minh Ha Vo Van Tan 3 11 550
5 Economic
Advanced (EA)
Him Lam Tran Xuan Soan 7 13 500 Elevator
6 Nguyen Trai Nguyen Trai 1 9 450
7 Dang Tran Con Dang Tran Con 1 8 450
8 CityHouse 46 VoVan Tan 3 10 700
9 Cityhomes Truong Dinh 3 9 650
10 Standard
Basic (SB)
Donald Apartment Tran Xuan Soan 7 22 450 Elevator
New Apartment
Location
11 Minh Khai 2 Nguyen Thi Minh Khai 3 22 450
12 City House 59 Vo Van Tan 3 10 800
13 Pham Viet Chanh Pham Viet Chanh Binh Thanh 33 500
14 SG Garden Hill Tran Binh Trong Binh Thanh 1500sqm
71 units
5 floors
500
15 Cozy Home Him Lam residential 7 16 550
16 Cát Tiên Vo Van Tan 3 14 550
17 Hoang Linh Thach Thi Thanh 1 19 750
18 Lam Son Lam Son Tan Binh 42 550
19 345 Tran Hung Dao Tran Hung Dao 1 20 650
20 Nguyen Van Thu Nguyen Van Thu 1 16 550
21 Tran Cao Van Tran Cao Van 3 11 700
22 Hoang Long Dang Tat 1 16 400
23 Green House Pham Viet Chanh Binh Thanh 17 600
24 Zen Nguyen Xi Binh Thanh 28 280
25 Rio casa Thao Dien 2 24 500
26 CityHouse Le Van Sy 3 27 650
27 CityHouse Nguyen Dinh Chieu 3 17 550
28 CityHouse Sunshine Residences Tan Binh 27 550
29 Standard
Advanced (SA)
Binh
An Home
37th Street 2 10 500 Elevator
Beautiful design
Full Facilities
30 CityHouse Nguyen Cuu Van Binh Thanh 550sqm
80 units
12 floors
700
31 The Tree Nguyen Van Thu 1 15 650
32 Premier Villa Truong Dinh Truong Dinh 3 33 1200  
33 Emerald Truong Quoc Dung Phu Nhuan 270sqm
37 units
7 floors
550
34 CityHouse 3 Truong Quoc Dung Phu Nhuan 400sqm
55 units
10 floors
650
35 CityHouse Hoang Viet Tan Binh 22 500
36 CityHouse Dang Tat 1 600sqm
49 units
7 floors
700
37 Huch Villa Hoang Dieu Phu Nhuan 27 620
38 Complex KingCrown Thao Dien II Nguyen Van Huong 2 1.754sqm
140 units
9 floors
1000  
39 KingCrown Thao Dien I Nguyen Van Huong 2 4.500sqm
50 units
6 floors
1200
40 Sonata Nguyen Thi Thap 7 3.600sqm
249 units
8 floors
400

CityHouse Apartment

Danh sách tòa nhà chuẩn bị khai trương

 
Number Type Building Address District Units Facilities
41 Economic CityHouse Tran Dinh Xu 1 35 Facilities, Elevatorr
42 CityHouse Phan Xich Long Binh Thanh 200sqm
28 units
8 floors
43 CityHouse Le Thi Hong Gam 1 160sqm
32 units
9 floors
44 CityHouse Mac Dinh Chi 1 256sqm
30 units
45 CityHouse Co Giang 1 1.568sqm
43 units
10 floors
46 CityHouse Nam Ky Khoi Nghia 1 24
47 Standard CityHouse Thao Dien VI 2 26 New Apartment
Location
Beautiful design
Full Facilities
48 CityHouse Thao Dien VIII 2 22
49 CityHouse - Office Nguyen Dinh Chieu 3 500sqm
3000 spm total
10 floors
50 CityHouse - Office Cach Mang Thang 8 3 270sqm
1.300 spm total
51 CityHouse Pham Viet Chanh Binh Thanh 45
52 CityHouse Hoang Sa Binh Thanh 35
53 CityHouse Cach Mang Thang 8 10 45
54 Premier CityHouse Thao Dien 2 50  
55 CityHouse Nguyen Thi Dinh 2 770sqm
55 units
7 floors
56 CityHouse Huynh Tinh Cua 3 400sqm
50 units
10 floors
57 CityHouse Pham Ngoc Thach 3 600sqm
80 units
9 floors
58 CittyHouse Tuan Kenton 7 530sqm
80 units
12 floors
59 CityHouse DuKhaco 2 860sqm
150 units
18 floors
60 CityHouse Tran Nao 2 2.000sqm
250 units
14 tầng
61 Complex CityHouse HB 3 4.100sqm
180 units
22 floors